حفاظت از جنگل‌های کردستان به واسطه ثبت جهانی هورامان ضروری است

حفاظت از جنگل‌های کردستان به واسطه ثبت جهانی هورامان ضروری است
یوسف باشی گفت: حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی درسروآباد باتوجه به ثبت جهانی منطقه هورامان امری ضروری است.
منبع خبر : yjc.news