روزهای ابدی و موشکافی تاریخ معاصر

روزهای ابدی و موشکافی تاریخ معاصر
مجموعه تلویزیونی «روز‌های ابدی»، بخش‌هایی از تاریخ معاصر کشور را موشکافانه به تصویر می‌کشد.
منبع خبر : iribnews.ir