تصویب اولین آیین نامه قانون جهش دانش بنیان

تصویب اولین آیین نامه قانون جهش دانش بنیان
سخنگوی دولت از تصویب اولین آیین نامه قانون جهش دانش بنیان در هیئت دولت خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir