فرصت بیشتر صندوق توسعه ملی به تسهیلات گیرندگان

فرصت بیشتر صندوق توسعه ملی به تسهیلات گیرندگان
رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه ملی بر ضرورت حفاظت از صندوق به عنوان سرمایه ملی تاکید کرد و از فرصت بیشتر به تسهیلات گیرندگان خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir