چراغ اتصال وزارت جهاد به پنجره ملی خدمات هوشمند روشن شد؟

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی تا پایان شهریور بیش از ۲ برابر تکلیف قانونی به پنجره خدمات هوشمند متصل شده است.
منبع خبر : yjc.news