۱۰۵ شهر کشور در وضعیت زرد کرونایی

۱۰۵ شهر کشور در وضعیت زرد کرونایی
تعداد شهرهای با وضعیت زرد کرونایی از ۹۱ به ۱۰۵ شهر افزایش یافت.
منبع خبر : mehrnews.com